Montar una carpeta compartida de Windows amb Ubuntu

Si voleu montar de forma permanent una carpeta compartida de Windows dins del nostre Ubuntu podem seguir les següents indiacions

Primer de tot tindrem que instal.lar el paquet smbfs en els nostre Ubuntu. Podem fer-ho des de el Synaptics o també des de consola amb la següent comanda :

sudo apt-get install smbfs

Un dels problemes que tindrem alhora d’accedir a un equip amb Windows serà la autentificació, es a dir, tindrem que accedir-hi amb un usuari i contrasenya que tingui permisos per poder-hi accedir. Per evitar que cada vegada que volem accedir tinguem que autentificar podem crear un arxiu amb les credencials. Obrim una finestra de sistema (terminal) i executem la següent comanda :

sudo gedit /home/<el menu usuari>/.smbcredentials

En el lloc de <el meu usuari> s’ha sustituir pel nom de la vostra carpeta d’usuari que coincideix amb el nom d’usuari que feu servir en el vostre equip. Dins del arxiu .smbcredentials heu d’escriure el següent :

username=<nom_usuari_de_windows>
password=<contrasenya_del_usuari_de_windows>

Una vegada heu creat aquestes dues lines s’ha de guardar l’arxiu i ja podeu tancar la finestra del gedit. Desprès de crear l’arxiu tindreu que modificar els permisos amb la següent sentencia :

sudo chmod 600 /home/<el meu usuari>/.smbcredentials

Per poder montar un recurs de Windows tindrem que crear dins del nostre equip una carpeta on “montar” el recurs de xarxa. Dins d’una finestra de terminal hem d’escriure la següent sentencia :

sudo mkdir /mnt/<nom_carpeta>

El <nom_carpeta> el tindreu que sustituir pel nom que voleu “montar” el recurs compartit en el vostre Ubuntu. Per exemple pot ser documents o bé imatges, tot depen del tipus de contingut que tindrem en l’equip de Windows.

Per finalitzar tindrem que modificar l’arxiu fstab per poder configurar que automàticament el nostre equip “monti” la carpeta compartida. Dins del arxiu fstab es guarden els recursos que es monten de forma automàtica. Des de la consola de sistema executem la següent sentencia :

sudo gedit /etc/fstab

Dins del arxiu fstab tindrem que afegir-hi al final de tot la següent linea :

//<equip_de_windows>/<nom_recurs> /mnt/<nom_carpeta> cifs credentials=/home/<el meu usuari>/.smbcredentials, iocharset=utf8, file_mode=0777, dir_mode=0777 0 0

La opció <equip_de_windows> s’ha de sustituir per la IP o el nom d’equip on tenim el recurs compartit. El <nom_recurs> és el nom del recurs compartit que tenim en l’equip de Windows. La opció de <nom_carpeta> i <el meu usuari> ja els em comentat abans, són la carpeta on volem “montar” el recurs i la carpeta on està guardat el nostre perfil de Ubuntu. Per finalitzar només caldrà desar l’arxiu fstab i executar la següent comanda des de una finestra de terminal perquè no sigui necessari reiniciar l’equip :

sudo mount -a

Espero que aquestes petites indicacions us siguin d’ajuda per poder accedir d’una forma més facil des de el vostre Ubuntu cap un equip amb Windows.