Instal·lar un servidor de Zimbra sobre Ubuntu 10.04 LTS

Segurament molts de vosaltres heu sentit a parlar de les eines col·laboratives, una de les més conegudes és el Microsoft Exchange, però no es la única solució que existeix en el mercat per poder compartir calendari, contactes, documents, etc…..

Una alternativa que tenim és el Zimbra, aquesta és una eina col·laborativa del fabricant VMWARE i existeix una versió OSE (Open Source Edition) i també una versió de pagament amb llicències perpetues.

L’objectiu d’aquest post es poder-vos ajudar per instal·lar la versió OSE en un servidor Ubuntu Server 10.04 LTS de 64 bits.

El primer requisits és tenir instal·lat un sistema Ubuntu Server 10.04 LTS 64 bits sense cap tipus d’actualització.  Es recomanable disposar d’un equip  amb 2 GB  de memòria RAM com a mínim  i suficient espai per fer la instal·lació i poder emmagatzemar les bústies dels usuaris.

Farem el supòsit d’instal·lar un servidor de Zimbra anomenat zm amb la configuració de xarxa 192.168.20.100 amb una màscara de 24 bits (255.255.255.0), una porta d’enllaç de 192.168.20.1 i finalment un domini anomenat keops.net

El primer que farem serà fer un update i upgrade del nostre sistema des de la consola :

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Una vegada feta la actualització del sistema tindrem que instal·lar prèviament  alguns paquets per poder instal·lar algunes dependencies i també el paquet de bind9 per gestionar els DNS. Executarem la següent sentencia des de la consola de sistema :

sudo apt-get install  linux-headers-$(uname -r) build-essential libperl5.10 sysstat sqlite3 bind9

Una vegada instal·lat aquest paquets ja podrem començar a configurar la xarxa i els DNS.

Des de la consola de sistema executar la comanda per editar la configuració de xarxa :

sudo vi /etc/network/interfaces

Dins del editor tindrem que deixar la configuració amb estàtica com el següent exemple :

edita /etc/network/interfaces

Recorda que dins del edito vi tindràs que utilitzar la comanda a per entrar el mode d’Insertar, i desprès per desar els canvis tindràs que fer la seqüència ESC + w + q (write i quit)

Desprès de configurar la xarxa tindrem que editar el arxiu de hosts :

sudo vi /etc/hosts

 La configuració tindrà que quedar de la següent manera :

editar /etc/hosts

Desprès de desar els canvis del  arxiu de hosts, tindrem que editar alguns arxius del servidor de DNS (bind) :

sudo vi /etc/bind/named.conf.options

La configuració d’aquest arxiu tindria que ser similar al següent :

Editar /etc/bind/named.conf.options

Desar els canvis del arxiu i editar el següent :

sudo vi /etc/bind/named.conf.local

Dins d’aquest arxiu hem de crear la següent estructura :

Editar /etc/bind/named.conf.local

Desprès de desar els canvis d’aquest arxius tindrem que editar els tres arxius que hem definit dins named.conf.local :

sudo vi /etc/bind/db.keops.net

El contingut del arxiu serà :

A continuació s’ha d’editar l’arxiu següent :

sudo vi /etc/ bind/db.20.168.192

El contingut del arxiu ha de ser el següent seguin l’exemple del post :

Editar la zona DNS 192.168.20

Desar els canvis del arxiu i a continuació hem d’editar el següent :

sudo vi /etc/bind/db.0.0.127

El contingut del arxiu tindria que ser el següent :

Editar la zona DNS 127.0.0

Per finalitzar la configuració prèvia del nostre sistema tindrem que editar l’arxiu resolve.conf :

sudo vi /etc/resolve.conf

El contingut del arxiu ha de quedar amb el següent contingut :

Editar /etc/resolve.conf

Desprès d’haver modificat i desat la configuració del arxiu resolve.conf només caldrà reiniciar el nostre sistema per poder començar la descarrega del Zimbra i la seva instal·lació. Per poder reiniciar l’equip podeu executar la següent sentència :

sudo reboot

Una vegada ja tenim reiniciat el nostre equipo podem realitzar una parell de comprovacions amb la sentencia ping per verificar que la configuració dels DNS es efectiva. Per exemple podeu fer un ping en el host zm o bé en el domini keops.net

Ara ja podem descarregar el paquet Zimbra de la pàgina VMWARE, es aquest exemple la versió és la 7.1.4 per Ubuntu Server 10.04 LTS, es important verificar en la pàgina del fabricant (http://www.vmware.com) quina és la versió més actual. Per fer la descarrega podem executar les següents sentències :

cd /opt
wget http://files2.zimbra.com/downloads/7.1.4_GA/zcs-7.1.4_GA_2555.UBUNTU10_64.20120105094803.tgz

Desprès de descarregar el paquet tindrem que realitzar la descompressió i l’execució del procés d’instal·lació :

sudo tar xzvf  zcs-7.1.4_GA_2555.UBUNTU10_64.20120105094803.tgz
cd zcs-7.1.4_GA_2555.UBUNTU10_64.20120105094803
sudo ./install.sh

En el procés d’instal·lació s’ha d’escollir totes les opcions per defecte i només caldrà tenir en compte 2 aspectes :

En el procés d’instal·lació us agafarà per defecte el domini zm.keops.net, al final del procés us deixarà canviar el domini i tindreu que definir-ho com a keops.net

Us serà necessari definir la contrasenya del  usuari admin abans de desar la configuració final del sistema.

Per poder administrar el sistema podreu fer-ho amb la URL https://192.168.20.100:7071 i per poder accedir en el webmail tindreu que especificar la següent URL http://192.168.20.10

Ara ja podeu tenir un servidor dins de la vostra xarxa per poder gestionar contactes, calendaris, correu, tasques, etc….. Si necessiteu d’instal·lar el Zimbra del vostre sistema podeu executar la següent comanda :

sudo ./install.sh -u