Entrar un Windows XP Home en un domini

Alguna vegada has tingut la necessitat d’entrar una màquina dins d’un domini. Moltes vegades hi ha estacions de treball que no tenen instal·lat un sistema operatiu que estigui preparat per treballar amb domini.

El cas més evident és el Windows XP Home Edition, aquesta versió només pot treballar amb xarxa utilitzant grup de treball i no la podem integrar dins del nostre domini.

Per poder-ho fer tenim dues possibilitats :

  • Canviar la versió de sistema operatiu, per exemple comprar un Windows XP Professional.
  • Modificar algunes claus del registre perquè ens permeti entrar l’equip dins del domini de Windows.

Segurament la opció més idònia és comprar una versió preparada per poder treballar amb domini, però a vegades només volem poder accedir a una carpeta del servidor per obrir documents i per aquest únic motiu potser no valdria la pena canviar de sistema operatiu.

Els passos a seguir per habilitar la opció de domini en el nostre Windows XP Home Edition són :

  • Anar a la opció INICIO i EJECUTAR i escriure la comanda REGEDIT
  • Buscar dins del registre la clau HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/ControlSet00?/Control/ProductOptions
  • Eliminar la clau de registre ProductSuite
  • Crear una nova clau del tipus DWORD anomenada Brand
  • Assignar el valor numèric 0 (cero) a la clau Brand que hem creat
  • Reiniciar l’equip
  • Iniciar amb la tecla F8 per fer sortir les opcions d’inici de Windows XP i escollir la opció de última configuració bona del menú d’inici.

Una vegada fetes aquestes accions, podràs observar que en les opcions de Propietats del MI PC ja tens la opció de poder afegir l’equip dins d’un domini.

Nota:  de la carpeta SYSTEM has d’escollir la opció ControlSet amb el valor més actual, per exemple ControlSet002