Crear un full d’Excel des de VB.NET

Moltes vegades es necessari des de les nostres aplicacions de VB.NET poder exportar un contingut o informació amb un format d’EXCEL. En el següent post farem un petit exemple de com crear un document d’Excel de la forma més senzilla possible.

El primer que tindrem que fer des de el nostre projecte de VB.NET és afegir la referència de la llibreria del Microsoft Excel. Tenim que anar en el menú Project i escollir la opció de Add Reference

Afegir una Referencia amb VB.NET

Dins de la pestanya COM s’ha de buscar la llibreria Microsoft Excel 12.0 Object Library, has de tenir en compte que la versió de llibreria pot ser diferent en funció de la versió del vostre Office.

Seleccionar la llibreria

Quan ja tenim afegida la referència a la llibreria dins del nostre projecte, podem utilitzar la sentencia Imports per definir l’espai de noms amb el que volem treballar, i abreviar la declaració d’objectes. En tot cas dins del mòdul  farem la següent  declaració :

 Imports  Microsoft.Office.Interop

Desprès ja podem declarar com a mínim 3 objectes que ens seran necessaris : Excel.Application,  Excel.Workbook i Excel.Worksheet :

 ‘ Definir les variables
Dim ExcelApp As Excel.Application
Dim Llibre As Excel.Workbook
Dim Fulla As Excel.Worksheet

 A continuació podem instanciar l’objecte Excel, afegir un llibre i crear un full :

 ‘ Crear un objecte del Tipus EXCEL
ExcelApp = new Excel.Application

‘ Crear un Llibre
Llibre = ExcelApp.Workbooks.Add()

‘ Crear una Fulla
Fulla = Llibre.Sheets(“Hoja1”)

 Amb l’objecte Fulla (sheet) podem accedir a les diferents cel·les i crear continguts :

Fulla.Cells(1,1) = “25”
Fulla.Cells(1,2) = “Gener”

 Ja per finalitzar només caldrà desar la fulla de càlcul i sortir del objecte d’aplicació :

Fulla.SaveAs(“C:\Exemple.xlsx”)
Fulla.Close()

ExcelApp.Quit()

Si vols donar format a les cel·les pots crear un objecte Excel.Range i podràs donar format a una cel·la o un rang.

Dim Rang As Excel.Range = Fulla.Range(“A1”)
Rang.Font.Color = Color.Red