Llibreria WebDav per .NET

Des de fa un temps estic treballant amb entorns que utilitzen el núvol. Aplicacions com Zimbra, ownCloud, Dropbox, Ubuntu One,….. són eines que utilitzen el recurs del núvol per poder tenir sempre disponibilitat de les nostres dades.

Moltes vegades tenim la necessitat que des de les aplicacions que desenvolupem puguem pujar o descarregar arxius que estant en el núvol. Molts d’aquest serveis o aplicacions utilitzen el protocol WebDav per poder accedir en els documents que tenim emmagatzemats.

Uns dels darrers projectes que he creat ha estat una llibreria .NET per poder pujar i/o descarregar arxius d’un servei WebDav. El projectes anomenat WebDavLibrary el podeu descarregar de la pàgina de sourceforge.net.

Si voleu utilitzar la llibreria el primer que tindreu que fer  es afegir la referència de la llibreria dins del vostre projecte, opció Projecte i escollir la opció d’afegir una referència.

Add Reference into VB.NET Project

A continuació heu de buscar la llibreria WebDavLibrary.dll per poder-la afegir dins del vostre projecte.

Dins del codi el primer que tindreu que fer serà definir les referències (Imports) a la classe

Imports WebDavLibrary
Imports WebDavLibrary.WebDav

Serà necessari definir algunes variables, entre elles tindrem que definir-ne una del tipus WebDavResult per poder recollir l’estat de la carrega o descarrega.

Dim ObjWD As New WebDav
Dim R As WebDavResult

‘ Definir les variables
Dim Url As String = “http://webdav.server.com/dav/myuser/Briefcase”
Dim Usuario As String = “myuser”
Dim Contrasenya As String = “12345”
Dim FicheroLocal As String = “C:\Temp\twitter3.png”
Dim Puerto As String = “8080”

‘ Pujar un arxiu
R = ObjWD .UploadFile(Url, Usuario, Contrasenya, FicheroLocal, Puerto)

‘ Mostrar el Resultat
MsgBox(R.ResultDescription)

‘ Baixa un arxiu
Url = “http://webdav.server.com/dav/myuser/Briefcase/PDF/LiveCD.pdf”
FicheroLocal = “C:\Temp\LiveCD.pdf”
R = ObjWD .DownloadFile(Url, Usuario, Contrasenya, FicheroLocal, “8181”)

‘ Mostrar el Resultat
MsgBox(R.ResultDescription)

De moment dins de la llibreria només hi ha implementat el mètode UploadFile i DownloadFile, espero en un futur poder-hi dedicar temps i ampliar-ne les seves funcionalitats.

Descarregar PDF