Canviar la carpeta del perfil d’un usuari de Windows

Cada usuari que tenim creat en el nostre sistema té una carpeta de perfil on queden desats els seus documents, imatges, configuracions, etc…. També cada usuari té associat un identificador anomenat SID que és un codi únic per identificar a nivell de sistema cada un dels usuaris del sistema.

Us podeu trobar que al modificar algun paràmetre del vostre sistema us generi una nova carpeta de perfil, per exemple, quan una estació de treball la agreguem en un domini aquesta crea automàticament un nou perfil d’usuari.

Les carpetes de perfil les podeu localitzar en el directori arrel del vostre sistema (C:) i dins de la carpeta Users (Usuarios) en Windows 7 o bé Documents And Settings en Windows XP.

Editar Registre Windows - Regedit - Taller Informatic - Annubis.Net

Podem canviar la carpeta de perfil d’un usuari d’una forma relativament fàcil. El primer que necessitem saber es quin SID té el nostre usuari per poder facilitar-ne el canvi. El Windows 7 té la sentencia whoami per poder saber el vostre SID, només caldrà obrir una finestra de terminal i executar whoami /user

whoami - sid - taller informatic - Annubis.net

Si teniu Windows XP o alguna versió bàsica de Windows 7 heu de descarregar-vos les eines de suport de Microsoft.

Quan ja tenim el SID tenir que executar el programa regedit per poder modificar la carpeta de perfil.

Taller Informatic - Executar registre - Perfils - Annubis.net

Dins del editor de registre tenim que localitzar la clau HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList. Dins d’aquesta carpeta del registre tenim una clau per cada usuari del nostre equip. Ara només caldrà buscar la clau que coincideix amb la nostra SID

Taller Informatic - Annubis.Net - Key Local Machine - Regedit - Perfils

Dins de la clau heu de buscar la clau anomenada ProfileImagePath on tenim guardat el camí de la carpeta del nostre perfil.

Taller Informatic - Annubis.net - Josep Tomas - ProfileImagePath - Regedit

Feu doble clic damunt d’aqueta clau i heu de definir el camí a la nova carpeta de perfil

Taller Informatic - Josep Tomas - Annubis.net - ProfileImagePath - Regedit - Change - Perfils

Per finalitzar només caldrà tancar la sessió d’usuari i tornar-nos a connectar en el sistema per poder accedir a la nova carpeta de perfil.