Utilitzar un objecte Fragment per visualitzar mapes en la vostra aplicació Android

El primer que heu de fer per poder utilitzar un element Fragment dins de la vostra aplicació d’Android es instal·lar en la SDK Manager la llibreria de Google Play Service dins de la categoria de Extras

Desprès heu d’agefir aquesta llibreria dins del vostre projecte d’Android, ho podeu fer amb la opció de Propietats del projecte.

Amb aquest dos requisits, només caldrà tenir la vostra API Key de les Google API’s per poder utilitzar els mapes.

A continuació us detallo els canvis que heu de realitzar :

Dins del AndroidManifest.xml s’han de definir els següents elements :

1)      Definir els següents permisos :

<permission

      android:name=nom_del_paquet.permission.MAPS_RECEIVE”

      android:protectionLevel=“signature”/>

<uses-permission android:name=nom_del_paquet.permission.MAPS_RECEIVE”/>

<uses-permission android:name=“com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES”/>

<uses-permission android:name=“android.permission.INTERNET”/>

<uses-permission android:name=“android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE”/>

 El nom_del_paquet ha de ser el de la vostra aplicació, aquest ha de coincidir amb el paquet que s’ha regsitrat a Google

2)      Definir la característica de Open GL  en la nostra aplicació :

<uses-feature android:glEsVersion=“0x00020000” android:required=“true”/>

3)      Dins del <application>

<meta-data android:name=“com.google.android.maps.v2.API_KEY”

               android:value=la_api_key_de_Google/>

Dins del XML del layout de l’activitat (activity_main.xml) s’ha de definir un objecte Fragment :

    <fragment

        android:id=“@+id/map”

        android:layout_width=“match_parent”

        android:layout_height=“match_parent”

        class=“com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment”/>

Finalment en el codi de la nostra aplicació s’ha de canviar el extends Activity per extends FragmentActivity

public class MainActivity extends FragmentActivity