La classe Intent del Android

La classe Intent ens permet de crear un objecte per poder realitzar crides a altres activitats del nostre sistema Android.

Amb la classe Intent podem realitzar una crida simple, o bé realitzar una crida i poder rebre informació de l’aplicació destí en el moment de finalitzar-se.

Class Intent d'Android - Taller Informatic - Josep Tomas - Annubis.net

La sintaxis simple del Intent és :

Intent var = new Intent(ClasseActual.class, ClasseDesti.class);
startActivity(var);

Un exemple pràctic seria :

Intent i = new Intent(this, com.binary.formacio.LlistatCentres.class);
startActivity(i);

Des de l’activitat que fa la crida ens pot interessar passar-hi informació (dades) perquè l’activitat destí pugi recollir-la. La classe Bundle té aquesta finalitat.

La classe Bundle la podem definir com un objecte contenidor de dades. Un exemple pràctic pot ser :

Bundle dades = new Bundle();
dades.putString(“codi”,”AX3049XL”);
dades.putDouble(“Id”,143);

Si volem enviar aquestes dades a l’activitat destí ho podem fer de la següent manera :

Intent i = new Intent(this, com.binary.formacio.LlistatCentres.class);
i.putExtras(dades);
startActivity(i);

Com podem recollir el paquet de dades des de l’activitat destí?

En l’exemple anterior hem enviat un parell de dades que les podrem recollir de la següent manera :

Bundle rebre = this.getIntent().getExtras();
String codiArticle = rebre.getString(“codi”);

Utilitzar Intent per fer crides a activitats o processos del Sistema Operatiu

La classe Intent també la podem utilitzar per poder fer crides a la càmera de fotos, enviar SMS, realitzar trucades, etc….

A continuació us detallo alguns exemples de Intent :

Exemple Intent Android SO

Es important tenir en compte que es necessari definir els permisos en el nostre AndroidManifest per poder executar i/o gestionar aquestes activitats.