Introducció a la Shell de Linux (II)

less

Aquest comandament ens permet bolcar el contingut d’un arxiu per pantalla de forma paginada.

 La sentencia ens permet realitzar una paginació endavant i endarrera del contingut mitjançant les tecles del cursor.

            less [nom_del_arxiu]

Exemple :

less info2.txt                  (bolcarà el contingut del arxiu info2.txt per pantalla, amb la possibilitat de fer-ne una paginació endavant i endarrera)

Per finalitzar el bolcat del arxiu podem prémer la tecla q (quit).

more

Aquest comandament també permet bolcar el contingut d’un arxiu per pantalla de forma paginada, però no permet l’avançament i  retrocés  de la pagina.

            more [nom_arxiu]

Exemple :

more info.txt                                     (bolcarà el contingut del arxiu infor.txt per pantalla)

Per avançar la paginació podem utilitzar la tecla del espaiador, i per finalitzar el bolcat podem prémer la tecla q (quit).

sort

La sentencia sort permet ordenar el contingut d’un arxiu. En principi bolcarà el contingut del arxiu ordenat per pantalla. També podem indicar-li que el resultat de l’ordenació sigui emmagatzemat en un arxiu.

            sort [nom_arxiu]

Exemple :

sort micarta.txt                                (bolcarà el contingut del arxiu micarta.txt per pantalla ordenant el seu contingut).

            sort [nom_arxiu] -o [nom_arxiu_sortida]

El paràmetre -o ens permet especificar un arxiu de sortida on emmagatzemarà la ordenació.

Exemple :

sort info2 -o ordinfo2                      (crearà un arxiu anomenat ordinfo2 que tindrà emmagatzemat el contingut ordenat del arxiu info2).

uniq

Aquesta sentencia eliminarà les línies duplicades d’un arxiu que estigui ordenat. Es important que l’arxiu tingui ordenació perquè pugui ser efectiva la sentencia.

            uniq [nom_del_arxiu]

Exemple :

uniq ordinfo2                                   (Eliminarà aquelles línies duplicades del arxiu ordinfo2)

head

Ens permet bolcar per pantalla les 10 primeres línies  d’un arxiu. Podem especificar la quantitat de línies que volem visualitzar  mitjançant  el paràmetre lines=n_línies

            head [nom_del_arxiu]

            head [nom_del_arxiu] lines=[n_línies]

Exemple :

head mitexto                                    (bolcarà per pantalla les 10 primeres línies del arxiu mitexto).

head mitextolines=20                (bolcarà per pantalla les 20 primeres línies del arxiu mitexto).

tail

Ens permet bolcar per pantalla les 10 últimes línies d’un arxiu. Podem especificar la quantitat de línies que volem  visualitzar  mitjançant el paràmetre lines=n_línies

            tail [nom_del_arxiu]

            tail [nom_del_arxiu] lines=[n_línies]

Exemple :

tail mitexto                                        (bolcarà per pantalla les 10 últimes línies del arxiu mitexto).

tail mitextolines=20                    (bolcarà per pantalla les 20 últimes línies del arxiu mitexto).

wc

Ens permet saber quina és la quantitat de línies, paraules i caràcters d’un arxiu (word count).

            wc [nom_arxiu]

            wc [paràmetres] [nom_arxiu]

Podem especificar diferents paràmetres :

            -c                    No. de bytes del arxiu

            -n                    No. de caràcters

            -l                     No. de línies

            -w                   No. de paraules

Exemple :

wc info2                                            (ens visualitzarà la quantitat de línies, paraules i caracters del arxiu info2).

wc -l info2                                         (ens visualitzarà la quantitat de línies que té l’arxiu info2).