Introducció a la shell de Linux

Segurament alguns de vosaltres us esteu iniciant en el món del Linux, ja sigui perquè us ha “picat” la curiositat o bé perquè teniu instal·lat alguna distribució en algun equip.

Per començar es important conèixer algunes sentències bàsiques de la shell del linux. A la shell hi podeu accedir d’una forma fàcil des de l’aplicació Terminal del vostre sistema.

Per poder començar a treballar, serà necessari prèviament, tenir coneixement dels comandaments bàsics. Aquest comandaments ens permeten de gestionar els arxius i directoris que estan emmagatzemats dins del nostre sistema d’arxius.

ls

Aquesta ordre ens permet de visualitzar el contingut d’un directori, també podem utilitzar el comandament dir.

[root@Server-Linux root]# ls

anaconda-ks.cfg  CD  install.log  install.log.syslog  tema

Aquest comandament el podem utilitzar amb diversos paràmetres per poder obtenir una millor informació. Es recomanable utilitzar l’ajuda del Linux (man) per obtenir totes les característiques i paràmetres d’un comandament.

ls -l     Ens permet visualitzar la informació d’un directori amb un format molt més ampliat.

[root@Server-Linux root]# ls -l

total 48

rw-r–r–    1 root     root         1767 ene 12 07:21 anaconda-ks.cfg

drwxrwxrwx    3 root     root         4096 ene 12 17:03 CD

rw-r–r–    1 root     root        28235 ene 12 07:20 install.log

rw-r–r–    1 root     root         4714 ene 12 07:20 install.log.syslog

drwxr-xr-x    2 root     root         4096 ene 17 08:59 tema

Amb aquesta sentència podem observar els permisos, el propietari, el grup la grandària del arxiu, la data i el nom del arxiu.

El permisos estan representants en la primera columna del llistat i estan dividits de la següent forma :

definicio-dels-permisos-del-atributs-dels-arxius

Els permisos poden ser :

  •  r         lectura
  •  w       escriptura
  •  x        execució

El permisos permeten indicar que pot fer el propietari (en principi és l’usuari que ha creat l’arxiu), el grup del propietari (grup al qual pertany el
propietari) i els altres usuaris.

ls -al   Ens permet visualitzar el contingut del directori però amb els arxius ocults inclosos. Els arxius ocults tenen la característica que el seu nom comença amb un punt (.)

lslh   Ens visualitzarà la informació del directori, però la grandària del arxiu vindrà expressada amb KBytes i/o MBytes.

Aquest són algunes dels paràmetres més importants de la sentencia ls, si volem obtenir un documentació més
extensa podem utilitzar la sentencia man (manual). Exemple : man ls

cat

Ens permet de visualitzar el contingut d’un arxiu. Aquesta sentencia bolcarà el contingut del arxiu per pantalla.

            cat [nom_del_arxiu]

[root@Server-Linux root]# cat .bashrc

# .bashrc

# User specific aliases and functions

alias rm=’rm -i’

alias cp=’cp -i’

alias mv=’mv -i’

# Source global definitions

if [ -f /etc/bashrc ]; then

        . /etc/bashrc

fi

[root@Server-Linux root]#

En aquest exemple hem visualitzat el contingut del arxiu .bashrc

pwd

Ens permet obtenir quin és el directori actual.

[root@Server-Linux root]# pwd

/root

Ens està indicant que el directori actual és /root

cd

El comandament cd ens permet de canviar de directori (change directory), és un del comandament bàsics que tenim per poder-nos desplaçar pel arbre de directoris.

            cd [ruta]

Exemple :

cd documents                      (accedir al directori documents)

cd /root/bin                           (accedir al directori /root/bin)

cd ..                                       (pujar un nivell anar al directori pare)

mkdir

Aquesta sentencia ens permet la creació d’un directori (make directory), podem crear un directori en qualsevol punt del arbre d’arxius.

            mkdir [nom_del_directori]

Exemple :

mkdir treballs                       (crearà el directori treballs en la ubicació actual)

mkdir/mnt/floppy                (crearà el directori floppy dins del directori mnt).

rmdir

Mitjançant aquest comanda podrem eliminar un directori del arbre d’arxius. Perquè poguem eliminar-lo serà necessari que estigui buit.

            rmdir [nom_del_directori]

Exemple :

rmdir treballs                       (esborrarà el directori treballs que es troba en l’ubicació actual).

rmdir /mnt/floppy                 (esborrarà el directori floppy de dins del directori mnt).

cp

Aquest és la comanda que ens permet de copiar arxius (copy), tenim diferents paràmetres que ens permeten realitzar les copies de diverses maneres.

            cp [origen] [desti]

Exemple :

cp mitexto.txt micarta.txt                (copiarà l’arxiu mitexto.txt a micart.txt)

cp info /mnt/floppy                          (copiarà l’arxiu info a la carpeta floppy del directori mnt).

cp * /home/josep/docs                   (copiarà tots els arxius del directori actual a l’ubicació docs).

Tenim la possibilitat de realitzar una copia recursiva :

            cp -r [origen] [desti]

Exemple :

cp -r /josep/* /root/docs                  (copiarà tot el contingut del directori josep inclusiu els subdirectoris–  cap a l’ubicació /root/docs).

mv

El mv ens permet de moure (move) un arxiu o arxius d’una ubicació a una altre. A diferència del cp aquest comandament eliminarà els arxius de l’ubicació origen i els copiarà en la ubicació destí.

Aquesta sentencia també ens pots servir per canviar el nom d’un arxiu i/o directori.

            mv [origen] [desti]

Exemple :

mv info info2                                                (mou l’arxiu info a info2, en aquest cas seria un renombrament de nom).

mv info /root/docs                            (nou l’arxiu info cap el directori docs del directori /root).

mv* /home/josep                            (mou tot el contingut del directori actual cap el directori josep del /home).

rm

El rm és la sentencia que ens permet eliminar (remove) un arxiu, podem utilitzar diversos paràmetres per aconseguir diferents accions.

            rm [nom_del_arxiu]

Exemple :

rm info2                                            (esborrarà l’arxiu info2 del directori actual).

rm/root/docs/info                            (esborrarà l’arxiu info del directori docs de /root).

Podem esborrar de forma recursiva :

            rm -r /directori/*

Exemple :

rm -r /home/josep/*                         (esborrarà tot el contingut del directori josep)

man

Aquest comandament ens permet invoca l’ajuda (manual) del sistema. Mitjançant aquesta sentencia podrem obtenir tota la informació
(sintaxis, paràmetres, etc…) del comandament que volem.

            man [comandament]

Exemple :

man ls                                               (ens visualitzarà la documentació del comandament ls)

man cat                                             (ens visualitzarà la documentació del comandament cat).

clear

Aquesta comanda ens permet de netejar el contingut de la pantalla i posiciona la prompt a la part superior de la pantalla.

            clear