Introducció a la Shell de Linux (III)

find

Aquesta sentencia ens permet de fer una recerca a partir d’un directori d’inici. Ens mostrarà tots aquells arxius que coincideixen amb
el patró especificat.

            find [directori] name [cadena]

Exemple :

find / name ar*’                              (buscarà a partir del directori arrel (/) tots aquells arxius que comencen per la cadena ar).

find/devname ‘*1’                        (buscarà a partir del directori /dev tots aquells arxius que finalitzin amb la cadena 1).

Podem utilitzar els comodins * i ? per poder suplantar un tros de la cadena i/o un caràcter.

locate

Aquest comandament també permet fer recerques d’arxius a partir d’una base de dades. En primer lloc tindrem que crear la base de dades
amb la informació, per crear-la podem utilitzar el paràmetre -u

            locate -u

            locate [nom_arxiu]

Exemple :

locate -u                                           (crearà la base de dades a partir del directori arrel /)

locateinfo2                                      (buscarà l’arxiu info2 i ens donarà la seva situació en l’arbre -si existeix-)

whereis

Aquesta sentencia ens permet de localitzar l’arxiu executable (binari), el codi font (en cas de ser-hi) i el manual d’una comanda de sistema.

            whereis [comanda_de_sistema]

Exemple :

whereis ls                                        (ens localitzarà l’arxiu binari, el codi font i el manual de la comanda ls dins de l’estructura d’arxius).

grep

Aquesta comanda ens permet de buscar informació dins d’un arxiu. Ens mostrarà per pantalla el resultat de la recerca. Hi ha diverses variants d’aquesta comanda : egrep i fgrep (canvia els paràmetres).

            grep [cadena] [nom_arxiu]

El paràmetre -n ens permet de visualitzar el numero de línia on esta localitzada la cadena dins del arxiu.

            grep -n [cadena] [nom_arxiu]

Exemple :

[root@Server-Linux root]# grep -n “192.168.2.171” pep.txt

236:ping 192.168.2.171

257:telnet 192.168.2.171

[root@Server-Linux root]#

Ens aquest exemple en buscarà la cadena 192.168.2.171 dins del arxiu pep.txt. Ens mostrarà per pantalla el numero de línia on esta localitzada la cadena.