Mount / Unmount – Gestionar dispositius

Quan volem utilitzar alguns dispositius com CD-ROM, disqueteres, unitats zips, etc…, serà necessari assignar-los un punt de muntatge per poder-se utilitzar.

El sistema té el directori per defecte /mnt on es poden muntar aquest dispositius, el sistema ja muntarà automàticament aquells dispositius que tingui configurats.

df

Aquesta sentencia ens permet visualitzar per pantalla quines unitats tenim muntades. Si utilitzem el paràmetre -h ens mostrarà l’unitat amb MegaBytes.

[root@SrvLnx root]# df -h

S.ficheros          Tamaño Usado  Disp Uso% Montado en

/dev/sda2             5.4G  2.1G  3.0G  42% /

/dev/sda1              99M  9.3M   85M  10% /boot

none                  123M     0  123M   0% /dev/shm

[root@SrvLnx root]#

mount

La sentencia mount ens permet de muntar una unitat en un directori específic. Abans de muntar qualsevol dispositiu (unitat) serà necessari haver creat una carpetar dins del directori /mnt que servirà com a punt de muntatge.

            mount [opcions] [dispositiu] [directori_de_muntatge]

Els dispositius que podem muntar estan definits dins del directori /dev del sistema.

Alhora de muntar una unitat pot ser necessari especificar amb quin sistema d’arxius treballa, per fer-ho podem utilitzar el paràmetre -t

            mount -t [tipus_arxiu] [dispositiu] [directori_de_muntatge]

Mitjançant l’ajuda podem visualitzar quin son els tipus de sistema d’arxius que podem  utilitzar alhora de muntar una unitat

[root@SrvLnx /]# mount /dev/fd0 /mnt/floppy

[root@SrvLnx /]# ls /mnt/floppy

Desktop  Ejemplos  finder.dat  resource.frk  Virex SpeedScan

[root@SrvLnx /]#

En aquest exemple muntem l’unitat de disc en la carpeta /mnt/floppy, el dispositiu que identifica l’unitat és /dev/fd0

[root@SrvLnx /]# mkdir /mnt/treball 

[root@SrvLnx /]# mount -t smbfs -o username=josep //192.168.3.69/upf /mnt/treball

8286: session request to 192.168.3.69 failed (Called name not present)

8286: session request to 192 failed (Called name not present)

Password:

[root@SrvLnx /]# ls /mnt/treball

documents  index.htm

[root@SrvLnx /]#

En aquest exemple muntem una unitat de xarxa dins del directori /mnt/treball, s’ha especificar el sistema d’arxius que utilitzarem, també s’ha d’especificar el usuaris (ens demanarà llavors la contrasenya).

Si volem muntar un dispositiu Memory Bird aquest és tractat com un dispositiu SCSI. Un exemple :

            mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/memorybird

umount

Quan volem extreure un disquet de l’unitat, un CD-ROM o volem desconnectar un dispositiu Memory Bird, la primera cosa que hem de fer és desmuntar la unitat.

            umount [dispositiu]

[root@SrvLnx root]# ls /mnt

cdrom  floppy  memorybird  treball

[root@SrvLnx root]# umount /mnt/treball

[root@SrvLnx root]#

 

Si volem que un dispositiu sigui muntat al iniciar-se el sistema, aquest ha d’estar definir dins del arxiu /etc/fstab. A més a més, tindrem que
definir-lo en l’script d’inici. 

fdformat

Aquesta sentencia serveix per formatar una unitat de disquet.

            fdformat [dispositiu_a_formatar]

Exemple :

            fdformat /dev/fd0                            (Formatarà l’unitat A:)

fdisk

Aquesta sentencia ens pe rmet de gestionar els discos i les seves particions. Per poder utilitzar aquesta sentencia serà necessari especificar sempre sobre quin disc volem treballar.

fdisk [dispositiu]

Exemple :

fdisk /dev/hda                                  (Especifiquem que volem gestionar el primer disc primari).

Si creem una partició nova, aquesta tindrà que ser formatada, podem utilitzar la sentencia mkfs (make file system) per formatar-la.

Existeixen uns scripts ja definits per formatar directament amb un sistema d’arxius concret.

Exemple

mkfs.ext3 /dev/hda5                      (Formatarà la 5 partició del primer disc amb format Ext3)