Script per automatitzar la instal·lació del projecte Open365 sobre Ubuntu 14.04

Si voleu testejar la versió beta del projecte Open365, es necessari disposar d’una instal·lació de Ubuntu o Fedora, instal·lar els requisits previs i seguir les instruccions per fer-ne la instal·lació.

El requisits principals són els paquets docker, docker-compose, python3, ldap3, pymongo i algunes llibreries adiccionals.

Per poder automatitzar tot el procès es pot utilitzar aquest petit script que he realitzat que ha estat testejat sobre Ubuntu 14.04 i sembla que no dona problemes (descarregar).

#!/bin/bash
#———————————————————————-
# Script de instalacion automatizada de Open365
# by Josep Tomas – 2016
# Testeado en Ubuntu 14.04
#———————————————————————-
# –
# –
# Añadir usuario y aplicar los cambios
#————————————–
echo “*** Añadir usuario $USER en el grupo sudo ***”
sudo gpasswd -a $USER sudo > nul
exec su -l $USER
id
sleep 4
# Actualitzar el sistema
#——————————
echo “*** Actualizar el sistema ***”
sudo apt-get update > nul
# Instalar el paquet docker
#——————————
echo “*** Instalar el paquete docker ***”
wget -qO- https://get.docker.com/ | sh
# Añadir usuario y aplicar cambios
#—————————————
echo “*** Añadir el usuario $USER en el grupo docker ***”
sudo usermod -aG docker $USER > nul
exec su -l $USER
id
sleep 4
# Instalar docker-compose
#——————————
echo “*** Instalar el paquete docker-compose ***”
sudo apt-get -y install python-pip > nul
sudo pip install docker-compose > nul
# Instalar los paquetes necesarios para Open365
#———————————————–
echo “*** Instalar requisitos necesarios de Open365 ***”
sudo apt-get -y install python3 > nul
sudo apt-get -y install python3-pip > nul
sudo apt-get -y install libmysqlclient-dev python3-dev > nul
sudo pip3 install mysqlclient > nul
sudo pip3 install pymongo > nul
sudo pip3 install ldap3 > nul
sudo pip3 install requests > nul
sudo apt-get -y install unzip > nul
# Descargar el paquete Open365
#——————————
echo “*** Descargar el paquete Open365 ***”
wget https://github.com/Open365/Open365/archive/master.zip
# Descomprimir el paquetes Open365 (master.zip)
#————————————————
echo “*** Descomprimir el paquete ***”
unzip master.zip
# Ejecutar el script de instalacion
#————————————–
echo “*** Ejecutar el script de instalacion ****”
sleep 4
cd Open365-master
sudo ./open365 install

Espero que us pugi servir d’ajuda i si detecteu algun error poder-ho comunicar-ho i millorar.

Una vegada tingueu descarregat o creat el script només caldrà donar permisos d’execució i iniciar :

chmod +x preOpen365.sh

./preOpen365.sh